คำถามที่พบบ่อยสำหรับงานด้านวีซ่าและใบอนุญาต

1. คนต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย และครอบครัว จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทใด?

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทย จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant “Business” Visa) ในขณะที่ครอบครัวของคนต่างด้าวดังกล่าวจะต้องเดินทางเข้ามาในฐานะผู้ติดตามด้วยวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant “Others” Visa) โดยคนต่างด้าวและครอบครัวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเดินทางเข้าราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม หากคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) และต่อมาประสงค์จะทำงานในราชอาณาจักร คนต่างด้าวจะต้องดาเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant “Business” Visa) ก่อน จึงจะสามารถขอใบอนุญาตทำงานได้

2. เมื่อคนต่างด้าวได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant “Business” Visa) แล้ว การขอใบอนุญาตทำงาน และการขอขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร มีกระบวนการอย่างไรบ้าง?

 1. ยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้ทันที หลังจากเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยกรมการจัดหางานจะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลาประมาณ 7 – 10 วันทำการ โดยใบอนุญาตทำงานจะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี
 2. ยื่นขอขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) ภายในระยะเวลา 30 วันก่อนวีซ่าหมดอายุ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน โดยจะได้รับขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) 1 ปี และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี หรือตามระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
 3. สำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หลังจากได้รับการขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) จะต้องขอ Re-Entry Permit เพื่อให้สามารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก โดยใบอนุญาตทำงานและ Temporary Stay Permit ไม่ขาดอายุ การทำ Re-Entry Permit นั้น สามารถทำได้ทั้งประเภท Single หรือ Multiple ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนต่างด้าว

3. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานและการขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) มีอย่างไรบ้าง?

 1. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant Visa)
 2. คนต่างด้าวต้องมีเงินได้ตามข้อกาหนดของสานักงานตารวจแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏในข้อ 4 ของเอกสารนี้
 3. ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวขึ้น 2 ล้านบาทต่อคนต่างด้าว 1 คน
 4. ธุรกิจนั้นต้องมีอัตราส่วนระหว่างจานวนคนต่างด้าว กับพนักงานคนไทยในอัตราส่วน คนต่างด้าว 1 คนต่อพนักงานคนไทย 4 คน

4. มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของคนต่างด้าวที่จะทำงานในประเทศไทยหรือไม่?

มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลขที่ 777/2551 ดังนี้

สัญชาติ รายได้ขั้นต่ำ
(เดือน/บาท)
1. ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นประเทศรัสเซีย) และทวีปออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา 50,000
2. ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และฮ่องกง 45,000
3. ประเทศในทวีปเอเชีย (ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และฮ่องกง ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้ ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก ประเทศในเขตอเมริกากลาง ประเทศเม็กซิโก ประเทศรัสเซีย และประเทศแอฟริกาใต้ 35,000
4. ประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ (ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้) ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม 25,000

5. สถานที่ยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน และการขอขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) อยู่ที่ใด?

สถานที่ยื่นคำขอข้างต้นอาจแบ่งได้ออกเป็น 3 กรณีด้วยกัน

 1. กรณีการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ปกติ สาหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นได้ที่
  1. ยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ดินแดง)
  2. ยื่นขอขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) และ Re-Entry Permit ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ
 2. กรณีการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ปกติ สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นได้ที่
  1. ยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่ สำนักงานแรงงานจังหวัด
  2. ยื่นขอขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) และ Re-Entry Permit ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัด
 3. กรณีการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์พิเศษ สาหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้
 • มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเกิน 30 ล้านบาท
 • เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • เป็นสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตการนิคมอุตสาหกรรม (IEAT)
 • เป็นสถานประกอบการที่ได้รับสิทธิตาม พรบ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2014
 • เป็นสถานประกอบการในประเภทสำนักงานผู้แทน สำนักงานภูมิภาค สำนักงานสาขา
 • คนต่างด้าวที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน เป็นต้น
  1. ยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน อาคารจัตุรัสจามจุรี (One Stop Service Center)
  2. ยื่นขอขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) และ Re-Entry Permit ที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี (One Stop Service Center)

6. การที่คนต่างด้าว เข้ามาทางานในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น - 7 3 วัน จำเป็นจะต้องขอใบอนุญาตทำงานหรือไม่?

ตามข้อกำหนดของ พรบ .การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2001 การที่คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร แม้เพียง 1 วันก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอใบอนุญาตทำงาน

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ หากคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในราชอาณาจักร เช่นการเข้ามาประชุม หรือเสนองาน ก็จะเสนอให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยใช้วีซ่าประเภทท่องเที่ยว แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่เข้ามาปฏิบัติงานในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในราชอาณาจักรแล้ว คนต่างด้าวก็จะต้องขอใบอนุญาตทำงานโดยไม่คำนึงว่าช่วงระยะเวลาทำงานจะสั้นเพียงใดก็ตาม

7. หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานและการขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) แล้วมีกระบวนการใดที่จะต้องปฏิบัติหรือไม่?

คนต่างด้าวมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ทำ Re-Entry Permit ก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร การทำ Re-Entry Permit นั้น สามารถทำได้ทั้งประเภท Single หรือ Multiple ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนต่างด้าว
 2. รายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกครั้งเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรครบระยะเวลา 90 วัน
 3. ทำการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และการขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) ภายใน 30 วันก่อนหมดอายุ

8. หากคนต่างด้าวหมดวาระการทำงาน คนต่างด้าวจะยังคงสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกหรือไม่?

คนต่างด้าวจะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เท่ากับวันสิ้นสุดการทำงานของตนเท่านั้น โดยในวันสิ้นสุดการทำงานดังกล่าว คนต่างด้าวจะต้องคืนใบอนุญาตทำงานต่อกรมการจัดหางาน เพื่อแจ้งยืนยันการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน และยกเลิก Temporary Stay Permit ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อีกทั้งจะต้องเดินทางออกจากราชอาณาจักรภายใน 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม คนต่างด้าวอาจยื่นคำขอเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักร ในกรณีจำเป็นได้อีกเพียง 7 วันเท่านั้น โดยยื่นคำขอที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง หากคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับเป็นจำนวน 000 บาทต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 200000 บาท

9. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรในประเภทการใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement) มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

 1. คนต่างด้าวต้องมีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. คนต่างด้าวจะต้องมีหลักฐานทางการเงินตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้มาแสดง
  1. มีเงินฝากในบัญชีธนาคาร เป็นจำนวน 800,000 บาท ไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันยื่นคาขอในครั้งแรก และไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันยื่นคำขอต่ออายุในปีถัดไป
  2. มีรายได้ เช่นเงินเดือนหรือเงินบำนาญรายเดือน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 65,000 บาท โดยต้องมีหลักฐานแสดงเงินได้ดังกล่าว
  3. มีเงินฝากและเงินได้ตามข้อ 2.1 และ 2.2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท ต่อปี
 3. ห้ามคนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร

10. ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอใบอนุญาตทำงาน และการขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Temporary Stay Permit) รวมถึง Re-Entry Permit มีอัตราเท่าใด?

1. ค่าธรรมเนียมสาหรับการขอใบอนุญาตทำงาน

รายการ ค่าตรวจคำขอ
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
รวม
(บาท)
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 100 750 850
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 100 1,500 1,600
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 100 3,000 3,100
ขอเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยน/เพิ่ม สถานที่ทำงาน / ลักษณะงาน 100 900 1,000

2. ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอทำ Re-Entry Permit

2.1 คนหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียว (Single Entry) 1,000 บาท

2.2 คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ (Multiple Entry) 3,800 บาท

3. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 1,900 บาท

 

Download PDF Version

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสานักงานกฎหมาย Legal Advisory Council Limited โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ความรู้เป็นการทั่วไปเท่านั้น หาใช่เป็นคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจไม่

 

Contact Your Consultant