การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการในประเทศไทย

1. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการในประเทศไทย

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือตัวแทนซึ่งมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย

2. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือเครื่องหมายที่ปรากฎบนสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้สำหรับการบริการ เพื่อแสดงว่าการบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

3. ระยะเวลาในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ จนกระทั่งได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในทางปฏิบัติ ใช้เวลาโดยประมาณ 8 - 12 เดือน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ และไม่มีการคัดค้านใดๆ

4. ชื่อบริษัท หรือชื่อบุคคลสามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

ชื่อบริษัท หรือชื่อบุคคลที่สามารถนามาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ จะต้องมีลักษณะพิเศษ และไม่สื่อถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

5. เครื่องหมายการค้าที่ห้ามรับจดทะเบียน

ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือผู้บริโภคไม่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้านั้นกับสินค้าของบุคคลอื่น มีลักษณะต้องห้าม เช่น ตราแผ่นดิน เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายที่ขัดต่อกฎหมาย เหมือน/คล้ายกับบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว

6. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการในประเทศไทย

มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 20,000 บาท ต่อจำพวกสินค้า ไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ ซึ่งโดยประมาณอยู่ที่ 800 บาท/รายการสินค้า

7. อายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมำยบริการ และการต่ออายุ

เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ โดยสามารถยื่นขอต่ออายุได้ภายใน 90 วันก่อนวันครบอายุ และจะมีอายุต่อไปอีก 10 ปี

8. ขอบเขตการคุ้มครองของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการส่งสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดในประเทศไทยไปขายยังต่างประเทศ

เมื่อมีการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ จะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการในประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

9. การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ เพื่อให้บุคคลอื่นมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการซึ่งได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วนั้น ต้องทำอย่างไร

จะต้องนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการซึ่งได้ระบุเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มิฉะนั้นสัญญาจะตกเป็นโมฆะ

10. เมื่อเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่ได้รับการจดทะเบียนถูกละเมิดควรทำอย่างไร

หากมีการทำละเมิดเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการนั้น สามารถแจ้งความกับตารวจ เพื่อดำเนินคดีอาญา และฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดในทางแพ่งได้ โดยมีโทษจาคุก และ/หรือปรับกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการนั้น จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในการที่จะฟ้องร้องใดๆ

Download PDF Version

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสานักงานกฎหมาย Legal Advisory Council Limited โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ความรู้เป็นการทั่วไปเท่านั้น หาใช่เป็นคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจไม่

 

Contact Your Consultant