ทำไมต้องให้บุคคลอื่นรับรองลายมือชื่อของเรา?

ปัจจุบันการทำนิติกรรมและธุรกรรมต่างๆ ของบุคคลหรือของคู่สัญญา ซึ่งอยู่กันคนละสถานที่คนละประเทศนั้นเกิดขึ้นทุกวัน การที่จะต้องส่งเอกสารให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทำให้ธุรกรรมต่างๆ ลุล่วงไปจึงมีให้เห็นอยู่เสมอ อีกทั้งการแปลเอกสารจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจถึงข้อความในเอกสารนั้น รวมถึงนำไปใช้ได้จริงและเป็นที่ยอมรับของอีกฝ่ายหนึ่งในต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการทำให้บุคคลอีกฝ่ายมั่นใจและยอมรับเอกสารต่างๆ นั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และขึ้นทะเบียนกับสภาทนายความ ซึ่งทำหน้าที่รับรองเอกสารต่างๆ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง การรับรองเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารดังกล่าว จะทำให้ฝ่ายผู้รับเอกสารมั่นใจได้ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงและทำขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการรับรองการลงลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้ลงนามในเอกสารสาคัญต่างๆ นั้นด้วย

บทบาทที่สาคัญของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร คือการรับรองการลงลายมือชื่อ ตัวอย่างเช่น นายศักดิ์ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศสิงคโปร์ ต้องการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินของตน ธนาคารจึงส่งเอกสารมาประเทศไทยเพื่อให้นายศักดิ์ลงนามอนุมัติการทำธุรกรรมนั้น และเพื่อความมั่นใจว่านายศักดิ์เป็นผู้ลงนามในเอกสารประกอบธุรกรรมดังกล่าวจริง จึงขอให้มีการรับรองลายมือชื่อของนายศักดิ์ด้วย นายศักดิ์จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เพื่อให้การรับรองว่านายศักดิ์ได้ลงลายมือชื่อบนเอกสารนั้นจริง และเป็นลายมือชื่อของนายศักดิ์จริง รวมถึงรับรองสาเนาเอกสารสาคัญซึ่งใช้อ้างอิงประกอบการทาตามที่ธุรกรรมนั้นๆ ตามที่ธนาคารในประเทศสิงคโปร์ร้องขอ อาทิเช่น สำเนาหนังสือเดินทางของนายศักดิ์

การรับรองลายมือชื่อโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จึงมีความสาคัญในการรับรองลายมือชื่อที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ลงนามในเอกสาร เพื่อให้ฝ่ายผู้รับเอกสารเกิดความมั่นใจ รวมถึงการรับรองความถูกต้องของเอกสารสาคัญต่างๆ ด้วย

Download PDF Version

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสานักงานกฎหมาย Legal Advisory Council Limited โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ความรู้เป็นการทั่วไปเท่านั้น หาใช่เป็นคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจไม่

 

Contact Your Consultant